Можност за донирање на дел од вратениот ДДВ преку „Мој ДДВ“

0
991

Уредбата со законска сила за примена на законот за враќање на дел од ДДВ на физичките лица за време на вонредната состојба беше објавена во Службен весник 108 од 24.4.2020.

За можноста за донирање на делот од данокот на додадена вредност во Буџетот на Република Северна Македонија кој треба да им биде вратен на физичките лица, поради справување со последиците предизвикани од COVID-19, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Согласно членот 2, став (1) од уредбата, физичките лица кои оствариле право на враќање на дел од данокот на додадена вредност за првото календарско тримесечје од 2020 година, можат истиот да го донираат во Буџетот на Република Северна Македонија поради справување со последиците предизвикани од Коронавирусот COVID-19.

Физичкото лице, корисник на aпликативниот софтвер за пријавување на податоците од фискалната сметка (Мој ДДВ) донирањето од ставот (1) член 2 може да го изврши преку мобилниот апликативен софтвер со потврден одговор на опцијата за донација.

Преку мобилниот апликативен софтвер корисникот има можност да одбере дали е согласен да го донира целиот износ од данокот на додадена вредност за кој се стекнал со правото на враќање, преку опцијата “скенирам и донирам“.

Корисникот има две опции за избор, односно опцијата ,,Да, го донирам мојот поврат на ДДВ” и опцијата ,,Не, благодарам”.

Корисникот кој одговорил потврдно на опцијата за донација се смета дека дава согласност за донирање на целиот износ кој треба да му биде вратен на трансакциска сметка, и нема да има можност за отповикување на дадената согласност.

Корисникот кој одговорил негативно на прашањето за донирање на остварениот износ, ќе има можност да го промени одговорот се додека е отворена опцијата за избор.

Изборот за донирање на износот во Буџетот на Република Северна Македонија поради справување со последиците предизвикани од COVID-19, физичкото лице може го изврши најдоцна до 5 мај 2020 година.

На корисникот кој негативно се изјаснил, односно на корисникот кој не се изјаснил за донирањето, износот на делот од данокот на додадена вредност за кој се стекнал со правото на враќање за првото календарско тримесечје во 2020 година ќе му биде исплатен на трансакциската сметка.