МДБ за 4.2021

0
3040
Тековен месец: 4.2021МДБ за тековен месец1,6
Индекси на цените на малоИндекс COICOPМДБ за месец
јануари, 2021101,160,5
февруари, 2021101,121,1
март, 2021101,721,3
април, 2021102,351,6