МДБ за 3.2021

0
3234
Тековен месец: 3.2021МДБ за тековен месец1,3
Индекси на цените на малоИндекс COICOPМДБ за месец
јануари, 2021101,160,5
февруари, 2021101,121,1
март, 2021101,721,3