МДБ за 2.2021

0
3799
Податоци за МДБ според соопштенија на ДЗС
Тековен месец: 2.2021МДБ за тековен месец1,1
Индекси на цените на малоИндекс COICOPМДБ за месец
јануари, 2021101,160,5
февруари, 2021101,121,1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Кумулатив на индекси202,28