МДБ за 10.2020

0
4815
Податоци за МДБ според соопштенија на ДЗС
Тековен месецМДБ за тековен месец
100,3
Кумулатив на индекси1002,88
Индекси на цените на малоИндекс COICOPМДБ за месец
јануари 2020100,020,0
февруари 202099,75-0,1
март 202099,57-0,2
април 202099,1-0,4
мај 202099,53-0,4
јуни, 2020100,31-0,3
јули, 2020101,22-0,1
август, 2020102,060,2
септември,2020100,940,3
октомври, 2020100,380,3