МДБ за 1.2021

0
3684
Податоци за МДБ според соопштенија на ДЗС
Тековен месец: 1.2021МДБ за тековен месец
130,5
Индекси на цените на малоИндекс COICOPМДБ за месец
јануари 2020100,020,0
февруари 202099,75-0,1
март 202099,57-0,2
април 202099,1-0,4
мај 202099,53-0,4
јуни, 2020100,31-0,3
јули, 2020101,22-0,1
август, 2020102,060,2
септември,2020100,940,3
октомври, 2020100,380,3
ноември, 2020100,670,3
декември, 2020101,620,4
јануари, 2021101,160,5