Материјални средства (недвижности, постројки и опема) – сметководствен третман при продажба согласно МСС 16, МСФИ 5 и Оддел 17 од МСФИ за МСЕ

0
3128

Недвижностите, постројките и опремата (НПО) главно се користат за извршување на секојдневните активности, но, во одредени околности не е невообичаено деловните субјекти да се решат за продажба на некое основно средство заради низа причини: влошена ликвидност, финансирање на набавка на ново, технички подобро и поефикасно средство, напуштање на деловните активности во одреден регион или бизнис…