Материјални средства (недвижности, постројки и опрема) – сметководствен третман (МСС 16 и Оддел 17 од МСФИ за МСЕ) и даночен третман (Закон за данокот на добивка)

0
253

Недвижностите, постројките и опремата се од есенцијално значење за непрекинатото одвивање на деловните ативности на сите економски ентитети, без разлика во кој сектор функционираат. Во овој напис ќе се осврнеме на сметководствените и даночни аспекти поврзани со материјалните основни средства, нивното почетно признавање, последователно мерење, пресметката и третманот на амортизацијата и слично. Материјални-средства-недвижнини-постројки-и-опрема-сметководствени-и-даночни-аспекти-16.1.2023Download…