КПУ 1/2020 во организација на Конто Профит

0
8591

Промените поврзани со Законот за данокот на добивка доминираа во минатиот период и ќе бидат во фокусот на првото КПУ во наша организација за годинава!


Термини и локации:

На нашите обуки за КПУ секогаш поттикнуваме дебата и размена на мислење

Теми кои планираме да бидат опфатени со обуката:

 1. Подготовка на годишна сметка и користење на едноставна Excel алатка за составување и проверка на годишната сметка;
 2. Пресметка на амортизација за 2019;
 3. Измени и дополнувања во Правилникот и Законот за данок на добивка;
 4. Нов ДБ образец;
 5. Поднесок на образец Б и ДЛД ДБ;
 6. Останати законски измени во претходниот период;
 7. Проверки, утврдување на резултатот од работењето кај ТД, завршни книжења;
 8. Рамка за финансиско известување;
 9. Сметководствени аспекти во работењето на буџетите и буџетските корисници;
 10. Нормативни, даночни и сметководствени аспекти во работењето на непрофитните организации.

Доколку сакате да се пријавите за следното КПУ Ве молиме пополнете го формуларот за пријава.


Сметки за уплата:

 • 300-0000014524-17 (Комерцијална) и
 • 210-0560987901-48 (НЛБ).

Во цел на дознака Ве молиме наведете име и презиме, број на уверение за сметководител или овластен сметководител, град во кој ќе присуствувате и КПУ за кое уплаќате (пример: Миле Милевски, 123456, Скопје, КПУ 4).

За повеќе инфо не двоумете се да не контактирате.