Консолидирана годишна сметка и финансиски извештаи

0
97

Трговското друштво секоја година составува и објавува консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи, ако има превладувачко влијание во едно или повеќе друштва. 31.3 е крајниот рок за поднесок на консолидираните годишна сметка и финансиски извештаи. Консолидирана-годишна-сметка-и-финансиски-извештаи-11.3.2024Download…