Компензација, цесија, преземање на долг и асигнација

0
608

Во услови на влошена ликвидност во нашето стопанство, ваквите опции за меѓусебно подмирување на обврските кај трговските друштва често се применуваат во пракса. Но, овие начини за ликвидирање на обврските се применуваат и од страна на УЈП, што ги прави особено интересни.

Во овој напис ќе ги разгледаме добро познатите компензација и цесија како и помалку користените асигнација и преземање на долг. Опфатени ќе бидат нормативните елементи: Законот за облигационите односи, Законот за платен промет но и Законот за даночна постапка (особено интересен кај пребивањата на повеќе платениот данок со преземен даночен долг од други субјекти), како и сметководствената евиденција на овие настани, а во прилог на написот ќе може да најдете и теркови од договори кои може да ги прилагодите на вашите потреби.