Компензација, цесија, преземање на долг и асигнација

0
5731

Во услови на влошена ликвидност во нашето стопанство, ваквите опции за меѓусебно подмирување на обврските кај трговските друштва често се применуваат во пракса. Но, овие начини за ликвидирање на обврските се применуваат и од страна на УЈП, што ги прави особено интересни. Во овој напис ќе ги разгледаме добро познатите компензација и цесија како и…