Комисиона работа

0
6641
cash

Во овој напис ќе се осврнеме на нормативните, сметководствени и даночни аспекти на ваквиот начин на работа. Комисиона продажба е начин на работа кој ги минимизира ризиците кои се карактеристични за трговската дејност и за првичниот продавач и за оној кој ја врши ефективната продажба кон понатамошни купци. Во договорот за комисион разликуваме две страни…