Капитални добивки и капитални загуби од аспект на ЗДЛД

0
2260

Капиталните добивки и загуби се особено интересна тема, особено од аспект на нивен правилен третман во контекст на данокот на личен доход. Законот за данок на личен доход (ЗДЛД), капиталната добивка ја дефинира како разликата помеѓу продажната и набавната цена при продажба или размена на недвижен имот, хартии од вредност, удели издадени од инвестициски фонд,…