Исплати кон вработените во 2023 година (плата, додатоци и надоместоци) – сублимиран табеларен приказ на нормативно и даночно уредување

0
360

Во продолжение ќе најдете табела со детали околу нормативното уредување и даночниот третман на разни исплати кон вработените по основ на плати, додатоци, надоместоци и сл., согласно актуелната законска рамка. Исплати-на-плати-и-надоместоци-за-вработените-даночен-третман-табеларен-приказ-6.4.2023Download…