Измени и дополнувања во ЗТД: Нов вид на ДОО со 1 евро влог (поедноставено друштво со ограничена одговорност)

0
2763

Согласно измените и дополнувањата во ЗТД објавени во Службен весник 215 од 16.9.2021, друштвото со ограничена одговорност кое има најмногу тројца основачи како физички лица, од кои еден е управител, може да се основа како поедноставено друштво со ограничена одговорност. Фирмата на поедноставеното друштво со ограничена одгoворност мора да ги содржи и зборовите: „поедноставено друштво…