Измени и дополнувања во ЗТД: новини во врска со трансформацијата на заем во влог

0
1373

Измените и дополнувањата се објавени во Службен весник 99 од 21.4.2022. Трансформација на заем од трето лице во ДОО во влог во друштвото Со измените и дополнувањата е опфатена дефиницијата во член 3, став (1), точка 4-а, согласно која „заем што се трансформира во влог во друштвото во постапка на зголемување на основна главнина на…