Измени и дополнувања во ЗДДВ (Службен Весник 163/2021), во врска со стапката за ДДВ кај прометот на електрична енергија за домаќинства

0
2601

Согласно последните измени и дополнувања во ЗДДВ, објавени во Службен Весник 163 од 16.7.2021 година: Oд денот на влегувањето во сила на овој закон (со денот на објавувањето во Службен Весник) до 30 јуни 2022 година, повластената даночна стапка од 5% се применува врз прометот и увозот на eлектрична енергија за домаќинствата (член 30, став…