Измени и дополнувања во Законот за работни односи поврзани со имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 и Коридор 10 д

0
330

Измените и дополнувањата се објавени во Службен весник 111 од 30.5.2023. Место и начин на исплаќањето на платата Во однос на композицијата и најнискиот износ на платата нема никакви измени во постоечките законски одредби. Имено, согласно член 105 од ЗРО работникот и понатаму има право на заработувачка (плата), согласно со закон, колективен договор и договорот…