Измени и дополнувања во Законот за облигациони односи, Законот за финансиски друштва и Законот за извршување

0
358

Сите измени и дополнувања во предметните закони беа објавени во Службен весник 154 од 20.7.2023. Во продолжение следи еден кус осврт на најважните аспекти на измените и дополнувањата во трите закони. Закон за облигациони односи (ЗОО) Во членот 266-а, „Висина на стапката на казнена камата“, се додава нов став (8), согласно кој кога износот на…