Измени во Законот за платен промет (член 25, плаќања по пресметка за субјекти со блокирани трансакциски сметки)

0
1886

Во Службен весник 39 од 22.2.2022 беа објавени измените во Законот за платен промет (ЗПП). Со ЗПП “Плаќање со пресметка” се дефинирани како меѓусебно намирување на паричните обврски и побарувања меѓу учесниците во платниот промет со компензација, асигнација, цесија, преземање на долг и други облици на меѓусебно намирување на обврски и побарувања. Понатаму, со член…