Измена на Одлуката за Reverse Charge (чл. 32-а од ЗДДВ) во насока на стимулацијата на поставување на фотоволтаици

0
822

Измените се во насока на расчистување на некои дилеми кои беа присутни во пракса и кон стимулирање на инсталацијата на фотоволтаици кај нас. Согласно измените, под режимот на членот 32-а потпаѓа и градењето, одржувањето, реконструкцијата, отстранувањето на градби или нивните делови, односно изградбата на електрични водови и телекомуникациски линии, односно конкретно енергетски централи (хидро електроцентрали,…