Измена на одлуката за гарантирани цени

0
275

Одлуката за гарантирани цени е изменета во Службен весник 227 од 27.10.2023. Измените се следни: Во членот 2, се додаваат нови ставови (3) и (4) со кои се остава отворена можност за акциски продажби и намалувања на цените на производи кои се расипливи: Трговците за вршење дејност трговија на мало можат да нудат акциска продажба…