Извештај за парични текови

0
1707

Извештајот за парични текови (ИПТ) е дел од сетот на финансиски извештаи (ФИ) кои сите средни и големи трговци се должни да ги изготвуваат, како дополнување на стандардните извештаи од годишната сметка. Истиот е опфатен во МСС 7 и Оддел 7 од МСФИ за МСЕ. Извештај-за-парични-текови-4.3.2022Download…