Известување од УЈП: регистрација за ДДВ (преку нов образец ДДВ-01) и дерегистрација од системот на ДДВ (ДДВ-01Б) до 15.1.2020

0
8966
ддв-01б

Се информираат сите даночни обврзници (правни и физички лица) кои во претходната календарска година од вршење на оданочива стопанска дејност оствариле вкупен промет повисок од 2.000.000 денари дека имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност образец ДДВ-01 најдоцна до 15 јануари 2020 година. Во истиот рок Пријава за регистрација за…