Закон за платежни услуги и платни системи

0
550

Законот за платежни услуги и платни системи беше објавен во Службен весник 90 од 12.4.2022. Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2023 година. Со овој закон се врши усогласување со Директива 32015L2366 на Европскиот парламент и на Советот…