Закон за дополнување на Законот за даночна постапка (Сл. Весник 290 од 7.12.2020)

0
4589

Дополнувањата се објавени во Службен Весник број 290 од 7.12.2020. Согласно членот 123 од ЗДП (Општи одредби за камата), на износот на помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки освен каматата се пресметува и наплатува камата во висина од 0,03% за секој ден задоцнување. На долгуваниот данок и споредната даночна давачка, каматата се…