Задржан данок (withholding tax)

0
2687

Задржан данок (withholding tax) претставува директен данок кој се пресметува на одредени видови на приходи кои се исплатени во Македонија или во странство кон странските правни лица, а кои што не се остварени во рамките на деловниот потфат на постојана деловна единица на странското лице на територија на Македонија, под услов поинаку да не е…