Животно осигурување – даночен третман од аспект на ЗДЛД и ЗДД во 2023

0
364

Осигурувањето на живот е доброволно и тоа настанува со склучување на договор за осигурување со кој осигурителот (Друштвото за осигурување) се обврзува наспроти наплатените премии, да му исплати на осигурениот или на лицето кое тој го одредил, одредена сума или рента во случај на смрт на осигуреникот, во случај на негово доживување на определениот период…