Дополнување на Законот за трговија (Сл. Весник 77/2021): системски решенија за вршење на дејност во услови на пандемија

0
3341

Со последните дополнувања во Законот за трговија е системски уредено вршењето на дејноста трговија на мало во услови на пандемија. Со дополнувањата, во Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ број 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18), по членот 30 се…