Дополнувања на ЗОО – кога престанува да тече камата?

0
2243

Измените објавени во Службен весник 215 од 16.9.2021, влегуваат во сила со денот на објавувањето во Службен весник, а ќе се применува од 1 октомври 2021 година. Со дополнувањата во ЗОО се воведува нов член 389-а, согласно кој кога износот на стасаната, а неисплатена договорна камата ќе го достигне износот на главнината, каматата престанува да…