Договори за изградба – нормативен и сметководствен третман

0
2938

Во овој напис ќе дадеме осврт на сметководствениот третман на приходите кои произлегуваат од извршување на услуги поврзани со повеќегодишните договори за градба, согласно МСС 11 и Оддел 23, точки 17-27 од МСФИ за МСЕ како и на нормативната правна рамка поврзана со изградбата на градежни објекти во Македонија која е утврдена со Законот за…