ДДВ во постапка за присилна наплата и присилно извршување

0
291

Согласно Законот за данокот на додадена вредност (ЗДДВ), од 1 јануари 2015 година се пропишаа посебни одредби за начинот на постапување при пренос на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување. Со последните измени и дополнувања во ЗДДВ објавени во Службен весник 199/23 од 25.9.2023 дополнително се…