Даночно ослободување за дадени донации во спорт (ваучерски систем) од аспект на член 30-а од Законот за данок на добивка

0
607

Со член 30-а од Закон за данокот на добивка (ЗДД), а во насока на поддршка на развојот на спортот и постигнувањето на спортски резултати пропишано е даночно поттикнувања односно ослободувања од данокот на добивка при давање на донации кон националните спортски федерации, спортските клубови, други правни лица кои имаат решение за вршење дејност спорт, како…