Даночна Академија организирана од Конто Профит: Закон за даночна постапка (Модул I)

0
5401

Нешто сосема ново во организација на Конто Профит! Бидете дел од првиот модул во нашата даночна академија: тридневно советување за Законот за даночна постапка со практични примери.

Кога?

 • 18.5, 19.5 и 20.5 (вторник, среда, четврток) од 17:30 до 19:30 часот.

Како?

 • Online, за пријава сите заинтересирани може да го пополнат прашалникот подолу на страната, најдоцна до 12.5 (среда), 12:00 и ќе добијат инструкции за како да се приклучат кон обуката.
 • Семинарот ќе биде максимално интерактивен и ќе оставиме простор за дискусија и прашања.
 • За секоја тема ќе бидат презентирани конкретни примери од праксата.

За кого е наменето советувањето?

 • Финансиски работници, сметководители, ревизори, даночни советници;
 • Лица на раководни позиции во правни субјекти, претприемачи, директори, менаџери;
 • Адвокати, правници.

Теми:

Општ дел од Законот за даночна постапка :

 • Постапка по член 18 – вракање на наплатен данок;
 • Постапка по член член 35а – даночен гарант;
 • Постапка по член 74 – продолжување на рок за поднесување на даночни пријави;
 • Постапка по член 75 – вракање во поранешна состојба;
 • Постапка по член 76 – проценка на даночна основа.

Инспекциска контрола:

 • Постапка при даночна инспекциска контрола со практични примери;
 • Постапка при даночна инспекциска контрола во време на COVID.

Присилна на плата:

 • Доспеаност и продолжување на доспеаност;
 • Постапка при одлагање на плаќање на даночен долг;
 • Опомена за плаќање на данок;
 • Воспоставување на залог;
 • Застарување за наплата на даночен долг;
 • Камата;
 • Предмети на присилна наплата;
 • Попис на движни и недвижни ствари, присилна наплата од движни, недвижни ствари и прислина наплата од парични средства и пренос на побарувања;
 • Впаричување;
 • Траен отпис.

Прекршочна постапка пред комисија на УЈП:

 • Надлежност;
 • Прием и работа на комисијата за прекршоци;
 • Постапка за порамнување и издавање на прекршочен платен налог;
 • Постапка пред комисија за прекршоци;
 • Видови санкции;
 • Постапка по жалба;
 • Поведување на управен спор;
 • Достава во прекршочна постапка;
 • Постапка за едукација.

Цена?

 • За годишни претплатници кои платиле претплата за 2021 година – 1.500 денари + 18% ДДВ или вкупно 1.770 денари;
 • За сите останати цената изнесува 3.000 + 18% ДДВ или вкупно 3.540 ден.

Предавачи

 • Врвни експерти со повеќегодишно практично искуство во областа.

Пријава и податоци за уплата:

За повеќе инфо контактирајте не на 070 22 11 65 или на [email protected].

За да се пријавите Ве молиме едноставно пополнете го прашалникот во продолжение:

  Име и презиме на лицaтa кои се пријавуваат за присуство на семинарот:

  Фактурата да гласи на (доколку станува збор за правно лице или ТП наведете назив, ЕДБ и адреса):

  E-Mail:

  Мобилен телефон:

  Забелешки и коментари: