Годишна даночна пријава (ДЛД – ГДП) за остварениот доход во текот на 2022 година

0
303

Секоj даночен обврзник – физичко лице кое во текот на 2022 година остварило оданочив доход по разни основи (доход од вршење привремени или повремени услуги во земјава и странство, плата, регрес, добивки од игри на среќа, дивиденда, доход од изнајмување на имот, како и други видови на оданочив доход), заради потврдување или корегирање на пополнетата…