Годишен извештај од работењето на друштвото

0
578

За жал кај нас годишниот извештај за работењето на друштвото (ГИРД), иако задолжителен согласно одредбите на ЗТД, во пракса ретко се подготвува кај микро и малите друштва, иако самиот ЗТД содржи прекршочни одредби врзани со ГИРД. Средните и големи ентитети вообичаено посериозно пристапуваат кон подготовката на извештајот и истиот често го користат за да привлечат…