Годишен данок на вкупен приход за 2021 година

0
1764

Со глава VII. Поедноставен даночен режим за трговски друштва од Законот за данокот на добивка (ЗДД) регулирано е оданочувањето на малите и микро субјекти со годишен данок на вкупен приход. Со овој режим на оданочување се  овозможува поедноставување и скратување на даночните процедури за малите бизниси. Во продолжение ќе се осврнеме на оваа тема. Годишен…