Вредносни ваучери: сметководствен третман и регулирање од аспект на ДДВ, ДЛД и ДД

0
255

Во измените и дочонувањата на Законот за данок на додадена вредност објавени во Службен весник број 199 од 25 септември 2023 година се воведоа нови посебни правила за оданочување на вредносните ваучери со ДДВ. Темата е секако интересна и од аспект на другите материјални даночни закони: ЗДЛД и ЗДД. Во продолжение ќе се осврнеме токму…