Викенд без ДДВ: Предлог закон за изменување и дополнувањe на Законот за враќање на дел од ДДВ на физичките лица

0
4685

Се менува членот 3, став 3 од Законот, така што враќањето на делот од данокот на додадена вредност пресметан на прометот на македонски добра и услуги се врши во висина од 20% од пресметаниот данок искажан во поединечна фискална сметка. Враќањето на делот од данокот на додадена вредност пресметан на прометот на останати добра и…