Ваучери за туризам за вработени со низок доход

0
1949

Ваучер за туризам се издава на вработени лица со низок доход заради плаќање на искористена туристичка и угостителска услуга на сместување или услуга на сместување и исхрана во категоризирани угостителски објекти за сместување, преку даватели на туристички услуги, регистрирани вршители на туристичка дејност.

Со уредбата со законска сила за издавање на ваучери за туризам на вработени лица со низок доход заради поттикнување на домашниот туризам за време на вонредна состојба, објавена во Службен весник 141 од 30.5.2020 се уредуваат условите, начинот и постапката на издавање и користење на ваучери за поттикнување на домашниот туризам во услови на намалена економска активност заради здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, финансирани од Буџетот на Република Северна Македонија преку Програмата на Министерството за економија П1-Мерки за справување со COVID-19 кризата.

Кому му следува ваучер?

„Вработени лица со низок доход“ – државјани на Република Северна Македонија кои се во работен однос и кои за периодот јануари-април 2020 година оствариле доход само по основ на плата и надоместоци на плата во нето износ не поголем од 60.000 денари на ниво на полно работно време, согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи (во натамошниот текст: „корисници на ваучери за туризам“).

Управата за јавни приходи ја доставува листата до Генералниот Секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, во рок од еден ден од денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила.

Министерството за економија во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, ваучерот за туризам им го испраќа на лицата корисници на ваучери за туризам преку емаил адресата евидентирана во листата на УЈП. Лице корисник, може да го преземе и испечати ваучерот за туризам и преку интернет платформата www.kupuvamdomashno.gov.mk со внес на својот ЕМБГ.

Што е всушност ваучерот?

„Ваучер за туризам“ е вредносен ваучер со номинална вредност од 6.000 денари издаден од Министерството за економија, кој се користи за добивање на туристички и угостителски услуги за сместување или сместување и исхрана во категоризирани угостителските објекти за сместување, како што се подолу дефинирани, преку даватели на туристички услуги (исто така подолу дефинирани попрецизно).

Ваучерот за туризам гласи на име и презиме на корисникот на ваучерот и содржи единствен QR код, пин код, ваучер код и рок на важење на ваучерот, како и други корисни информации и инструкции за употреба.

„Искористен ваучер за туризам” е ваучер кој давателот на туристички услуги го евидентирал како употребен преку интернет-платформата

Вршители на туристичка дејност

„Вршители на туристичка дејност“ се резидентни трговски друштва, трговци поединци регистрирани во соодветен регистар за вршење на туристичка дејност и угостителска дејност за сместување и/или сместување и исхрана, и физички лица регистрирани во регистарот за сместување и/или сместување и исхрана што го води градоначалникот на општината, а во градот Скопје во регистарот што го води градоначалникот на општината во Градот Скопје на подрачјето на таа општина во Градот Скопје, туристички агенции и туристички бироа (во натамошниот текст: „даватели на туристички услуги“).

Угостителски објекти за сместување

„Угостителските објекти за сместување“ се:

  • хотели, мотели, пансиони, резиденции, хотелски населби, апартмански населби и туристички населби и
  • ноќевалишта, гостилници, кампови, приватни сместувачки капацитети (соби, апартмани, станови, куќи), одморалишта (за деца, младинци, работници, лица со попреченост и слично), други комплементарни објекти (феријални домови, планинарски и ловни домови и куќи и објекти за привремено сместување).

Како ќе се користи ваучерот?

Лицата корисници, ваучерот за туризам ќе може да го искористат за добивање на туристичка и угостителска услуга на сместување или услуга на сместување и исхрана во категоризирани угостителски објекти од 15.07.2020 до 15.12.2020, кај давателите на туристички услуги објавени на интернет платформата www.domasiedoma.gov.mk и www.pushimenevend.gov.mk.

Согласно член 4, став (3) од Уредбата, ваучерот за туризам се користи за еднократен престој кај давател на туристички и угостителски услуги, без можност за прекинување и делење на престојот и користење на повеќе услуги со различна цена.

Ставот (4) од истиот член стриктно определува дека ваучерот за туризам може да се искористи само од лицето корисник на ваучер за туризам на чие име и презиме гласи издадениот ваучер.

Доколку вредноста на туристичката или угостителска услуга која се плаќа со ваучерот за туризам е помала од 6.000 денари ќе се смета дека ваучерот е целосно искористен. Ако вредноста на туристичката или угостителска услуга која се плаќа со ваучерот за туризам е поголема од 6.000 денари, разликата над овој износ ја доплатува корисникот на ваучерот за туризам.

Исплата кон давателите на туристички услуги

Согласно членот 5, став (1) од оваа Уредба со законска сила, Министерството за економија врши исплата на давателите на туристички услуги врз основа на доставена месечна фактура и месечен извештај за искористените ваучери за туризам евидентирани од давателите на туристички услуги.

Исплатата се врши почнувајќи од 5-ти во тековниот месец за претходниот месец, освен исплатата за искористените ваучери за туризам во период од 1.12.2020 до 15.12.2020 година која ќе се изврши најдоцна до 25.12.2020 година.

За искористените ваучери за туризам, на давателот на туристички услуги ќе му биде исплатена вредноста утврдена како производ на бројот на искористените ваучери за туризам и износот од 6.000 денари.

Регистрирање на давателите на туристички услуги

Давателите на туристички услуги до Министерството за економија поднесуваат барање за стекнување со статус на давател на туристички услуги за корисниците на ваучери за туризам согласно со оваа уредба со законска сила.

Давател на туристички и угостителски услуги, барањето може да го поднесе најдоцна до 30-ти јуни 2020 година со следната содржина: назив на давателот на туристички услуги, име и презиме на застапникот по закон, односно име и презиме на физичките лица регистрирани за сместување, адреса на давателот на туристички услуги и адреса на угостителските објекти за сместување, општина, телефонски број, емаил адреса, број на соби, ЕДБ, ЕМБС, трансакциска сметка на давателот на туристички услуги на која ќе се исплаќа вредноста на искористените ваучери за туризам и прилог тековна состојба од Централниот регистар, решение за категоризација, односно решение за упис во соодветен регистар.

Со поднесување на барањето, истовремено давателот на туристички услуги прифаќа формуларен (типски) договор поставен на интернет страната на Министерството за економија кој содржи изјава во е-форма дека давателот туристички и угостителски услуги е запознаен и ги прифаќа условите од објавениот договор.

По одобрување на барањето, давателите на туристички услуги ќе бидат објавени на интернет платформата www.domasiedoma.gov.mk и www.pushimenevend.gov.mk и ќе бидат известени за одобрувањето на барањето и објавата на интернет платформата со прилог на единствен ПИН код, сметка со корисничко име и лозинка за влез на платформата.

Преку интернет платформата www.domasiedoma.gov.mk и www.pushimenevend.gov.mk, давателот на туристички услуги го евидентира ваучерот за туризам како искористен со внесување на ознаките на ваучерот.

Надзор и глоби

Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите на оваа уредба со законска сила врши Државниот пазарен инспекторат согласно надлежностите утврдени со закон.

Злоупотребата и фалсификувањето на ваучерот за туризам подлежи на казна согласно со Кривичниот законик

Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на правно лице (микро трговец), од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност на правно лице (мал трговец), од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност на правно лице (среден трговец) и од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност на правно лице (голем трговец) ако постапува спротивно на одредбите од членот 4 став (3) и (4) и ако поднесе неточен или лажен извештај од членот 5 став (1) на оваа уредба со законска сила, додека глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно лице во правно лице (микро трговец), од 100 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) за сторениот прекршок.

Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на трговец поединец, физичко лице кое врши стопанска дејност и физичко лице регистрирани во регистарот за сместување ако постапува спротивно на одредбите од членот 4 став (3) и (4) и ако поднесе неточен или лажен извештај од членот 5 став (1) на оваа уредба со законска сила.

Oдмерувањето на висината на глобата за правно лице, трговец поединец, физичко лице кое врши стопанска дејност, физичко лице регистрирани во регистарот за сместување и одговорно лице во правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.