Буџетско сметководство

0
5031
Compliance Concept with Wooden Blocks

Сите прашања во врска со сметководството на Буџетот на Македонија, буџетите на единиците на локалната самоуправа, буџетите и фондовите, корисниците и единките корисници на средства од буџетите, како и на другите правни лица за кои средствата за вршење на основната дејност претежно се обезбедуваат од буџетите се регулирани со посебен Закон за сметководство на буџетите…