Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП) објави Насоки за изработка на документација за технички и организациски мерки

0
2625

АЗЛП, следејќи ја активно примената на Законот за заштита на личните податоци, а по извршената анализа на преземените активности од страна на контролорите и обработувачите во врска со нивното усогласување во работењето со одредбите на Законот во рамки на утврдениот 18 месечен период (24 февруари 2020 – 24 август 2021 година), како и согледувањето на…