Аванс и капар нормативно, сметководствено и дефинирање од аспект на ЗДДВ

0
379

Авансот и капарот се вообичаено користени опции кои даваат сигурност на страните во еден деловен однос и го намалуваат ризикот од неисполнување на одредени договорни обврски кај инволвираните страни. Но, многу е важно да се направи јасна дистинкција меѓу тремините и нивната суштина, не само од нормативно – правен аспект туку и од аспект на…