Аванс и капар: нормативно дефинирање, сметководствен третман и импликации од аспект на ЗДДВ

0
4875

Авансот и капарот се вообичаено користени опции кои даваат сигурност на страните во еден деловен однос и го намалуваат ризикот од неисполнување на одредени договорни обврски кај инволвираните страни. Но, многу е важно да се направи јасна дистинкција меѓу тремините и нивната суштина, не само од нормативно – правен аспект туку и од аспект на…